October Sky เติมฝันให้เต็มฟ้า (1999)

October Sky เติมฝันให้เต็มฟ้า (1999)
เรื่องจริงของโฮเมอร์ ฮิกคัม ลูกชายของคนงานเหมืองถ่านหินที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการปล่อยยานสปุตนิกครั้งแรกเพื่อขึ้นจรวดตามความปรารถนาของพ่อ

 

 

 

 

 

 

October Sky เติมฝันให้เต็มฟ้า (1999)
The true story of Homer Hickam, a coal miner’s son who was inspired by the first Sputnik launch to take up rocketry against his father’s wishes.