นางสาวดี ยอดหญิงผู้ยิ่งใหญ่ GREAT MISS D 2022

เรื่องย่อ : นางสาวดี ยอดหญิงผู้ยิ่งใหญ่ GREAT MISS D 2022
Great Miss D (2022) นางสาวดี ยอดหญิงผู้ยิ่งใหญ่ เซี่ยงไฮ้ช่วงต้นปี 1930 กองกำลังต่างๆ ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและสังคมก็อยู่ในวุ่นวาย ติงอี้ชิง ลูกสาวของนักธุรกิจผู้มั่งคั่งในหนิงโป เดินทางไปเซี่ยงไฮ้เพียงลำพังเพื่อตามหาพี่ชายที่หายตัวไปของเธอ ทว่าทักษะทางธุรกิจของเธอกลับทำให้เธอต้องก้าวเข้าสู่เส้นทางการปฏิวัติโดยไม่คาดคิด บนเส้นทางนี้ เธอก็ได้พบกับความหวัง นั้นก็คือชายหนุ่มที่ชื่อ หลินโม่เซิง คนที่เคยสัญญากันในตอนนั้นว่าจะจับมือสู้ไปด้วยกัน ในขณะเดียวกัน บนเส้นทางนี้ เธอก็ต้องพบเจอกับความผิดหวัง ต่งหงอวี้และตู้อิง ผู้นำการปฏิวัติของเธอได้ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆ และบนเส้นทางนี้ ในที่สุดเธอก็ได้รับช่วงต่อจากมิสดี โดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะนำความรุ่งเรืองมาสู่คนรุ่นหลัง

 

 

 

 

 

Great Miss D 2022
Great Miss D, great woman, Shanghai in the early 1930s. Troops Ding Yiqing, the daughter of a wealthy businessman in Ningbo, has grown rapidly and society is in turmoil. Travel to Shanghai alone to find her missing brother. But her business skills unexpectedly led her to take a revolutionary path. On this path, she was met with hope.That was the young man named Lin Mo Sheng, who had promised at that time to shake hands and fight together. At the same time, on this path, she faced disappointment. Dong Hongyu and Tu Ying Her revolutionary leader continued to advance. and on this path She eventually took over from Miss D. by promising to bring prosperity to future generations.

 

 

 

伟大的 D 小姐 2022
伟大的D小姐,伟大的女人,1930年代初的上海。部队 宁波富商的女儿丁一清成长迅速,社会动荡。独自前往上海寻找失踪的哥哥。但她的商业技能却意外地让她走上了一条革命性的道路。这条路上,她遇到了希望。那是那个名叫林默笙的年轻人,他当时承诺要握手言和,一起战斗。同时,在这条路上,她也面临着失望。董红宇和涂英她的革命领袖继续前进。在这条道路上,她最终接替了 D. 小姐,承诺为后代带来繁荣。