ล่าฝังแค้น The Veil 2021

เรื่องย่อ : ล่าฝังแค้น The Veil 2021
จีฮยอกอยากรู้ว่าใครในสำนักงานที่ได้รับสายฉุกเฉินจากตานตง เขาจึงพยายามดึงข่าวกรองจากเซิร์ฟเวอร์หลักเอ็นไอเอส แต่ว่าเซิร์ฟเวอร์ก็ถูกแฮกโดยแฮกเกอร์นิรนาม ทำให้ข้อมูลดังกล่าวหายไป จากนั้นเขาก็ออกตามหาตัวแฮกเกอร์เพื่อฟื้นคืนเศษเสี้ยวความทรงจำของตัวเอง

The Veil 2021
Ji-hyuk wants to know who in the office received the emergency call from Dandong. So he tried to extract intelligence from the main NIS server. But the server was hacked by an anonymous hacker. cause such information to disappear He then sets out to find the hacker to recover a fragment of his memory.

베일 2021
지혁은 사무실에서 단동에게서 긴급 전화를 받은 사람이 누구인지 알고 싶어 한다. 그래서 그는 국정원의 주 서버에서 정보를 추출하려고 했습니다. 그러나 서버는 익명의 해커에 의해 해킹당했습니다. 그런 정보를 사라지게 하고 그는 자신의 기억 조각을 복구하기 위해 해커를 찾기 시작합니다.