Bats เวตาลสยองอสูรพันธ์ขย้ำเมือง (1999)

เวตาลสยองอสูรพันธ์ขย้ำเมือง (1999)

ค้างคาวที่กลายพันธุ์ทางพันธุกรรมจะหลบหนี และขึ้นอยู่กับผู้เชี่ยวชาญเรื่องค้างคาวและนายอำเภอท้องถิ่นที่จะหยุดพวกมัน

 

 

 

Bats (1999)
Genetically mutated bats escape and it’s up to a bat expert and the local sheriff to stop them.