Zulu ซูลู (1964)

Zulu ซูลู (1964)

ทหารอังกฤษจำนวนมากกว่าต่อสู้กับนักรบซูลูที่ Rorke’s Drift

 

 

 

 

Zulu ซูลู (1964)
Outnumbered British soldiers do battle with Zulu warriors at Rorke’s Drift.