คุณแม๊ UMMA 2022 

เรื่องย่อ : คุณแม๊ UMMA 2022
ออมม่า ซึ่งในภาษาเกาหลีแปลว่า “แม่” เป็นเรื่องราวของอแมนด้า (แซนดรา โอ) และลูกสาวของเธอ (ไฟเวล สจ๊วต) ซึ่งใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในฟาร์มอเมริกัน จนกระทั่งเถ้าของมารดาที่เหินห่างมาถึงจากเกาหลี อแมนด้าก็ถูกหลอกหลอนด้วยความกลัวว่าแม่อาจเข้าครอบงำเธอ

UMMA 2022
Omma, which means “mother” in Korean, tells the story of Amanda (Sandra Oh) and her daughter (Fivell Stewart), who live peacefully on an American farm. until the estranged mother’s ashes arrive from Korea Amanda is also haunted by the fear that her mother might take over her.

UMMA 2022
韓国語で「母」を意味するオマは、アメ​​リカの農場で平和に暮らすアマンダ(サンドラ・オー)と彼女の娘(フィベル・スチュワート)の物語です。疎遠になった母親の遺灰が韓国から到着するまで、アマンダは母親が彼女を乗っ取るかもしれないという恐れにも悩まされています。