The Worm Valley หุบเขาหนอน (2023)

The Worm Valley หุบเขาหนอน (2023)
ทีมงานของ Hu Bayi, Shirley Yang และ Wang Kaixuan ไปที่หุบเขา Worm ในหยุนหนาน เพื่อค้นหาอัญมณี Mu Chen ในตำนาน

虫谷 (2023)
胡八一、Shirley杨、王凯旋一行人前往云南虫谷,寻找传说中的牧尘宝石。

 

 

Chóng gǔ (2023)
hú bāyī,Shirley yáng, wáng kǎixuán yīxíng rén qiánwǎng yúnnán chóng gǔ, xúnzhǎo chuánshuō zhōng de mù chén bǎoshí.

 

 

 

The Worm Valley หุบเขาหนอน (2023)
The team of Hu Bayi, Shirley Yang and Wang Kaixuan goes to the Worm Valley in Yun Nan, to search the legendary Mu Chen Gem.