The Man Who Shot Liberty Valance เดอะแมน ฮู ช็อต ไลเบอตี้วาเลนซ์ (1962)

เดอะแมน ฮู ช็อต ไลเบอตี้วาเลนซ์ (1962)
วุฒิสมาชิกกลับไปยังเมืองทางตะวันตกเพื่อร่วมงานศพของเพื่อนเก่าและเล่าเรื่องราวต้นกำเนิดของเขา

 

 

 

 

The Man Who Shot Liberty Valance (1962)
A senator returns to a Western town for the funeral of an old friend and tells the story of his origins.