The Long Season เดอะ ลอง ซีซั่น (2023)

เดอะ ลอง ซีซั่น (2023)
ในป่าต้นเบิร์ชของเมืองเล็กๆ ในเวลานี้ หวังเซียง คนขับแท็กซี่คาดไม่ถึงว่าจะได้พบกับคนที่เขาต้องการมากที่สุดหรือกลัวที่จะเจอมาทั้งชีวิต เขาเป็นศัตรูหรือเป็นมิตร? เมื่อเขาได้พบกับเขา เขาจึงต้องปิดปาก ไม่ใช่แค่เพื่อเขาแต่เพื่อลูกชายของเขาด้วย

 

漫長的季節 (2023)
此時在小鎮的白樺林中,出租車司機王翔萬萬沒想到會遇到他這輩子最想見或最怕見的人。 他是敵人還是朋友? 既然遇到了他,他就必須結束,不僅是為了他,也是為了他的兒子。

 

Màncháng de jìjié (2023)
cǐ shí zài xiǎo zhèn de báihuà lín zhōng, chūzū chē sījī wáng xiáng wàn wàn méi xiǎngdào huì yù dào tā zhè bèizi zuì xiǎng jiàn huò zuì pà jiàn de rén. Tā shì dírén háishì péngyǒu? Jìrán yù dàole tā, tā jiù bìxū jiéshù, bùjǐn shì wèile tā, yěshì wèile tā de érzi.

 

 

The Long Season (2023)
In the birch forest of a small town at this time, Wang Xiang, a taxi driver, could never expect to meet the person that he most wants or fears to meet in his entire life. Is he an enemy or a friend? Since he has met him, he has to get closure, not just for him but also for his son.