The Dragon Family (Long zhi jia zu) โหดตามพินัยกรรม (1988)

The Dragon Family (Long zhi jia zu) โหดตามพินัยกรรม (1988)
การแก้แค้นของตระกูลมังกร ไล่ตามสามกลุ่ม

 

龙之家族(1988)
龙族的复仇。 被三合会追杀。

 

 

Lóng zhī jiāzú (1988)
lóngzú de fùchóu. Bèi sān hé huì zhuī shā.

 

 

The Dragon Family (Long zhi jia zu)(1988)
Revenge of the dragon family. Chase down by the triads.