The Crimson Charm (Xue fu men) นังด้วนตะลุยแหลก (1971)

The Crimson Charm (Xue fu men) นังด้วนตะลุยแหลก (1971)
ในอนาคต หัวหน้าแก๊งซาดิสต์ถูกคุมขังและเป็นอาสาสมัครในการทดลองพฤติกรรมที่ไม่ชอบพฤติกรรม แต่มันไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

 

深红色魅力(Xue Fu Men)(1971)
一个高贵的剑客和一只一臂之力的故事的故事,他们发现自己与邪恶的深红色魅力小偷和暴徒对抗。

 

 

Shēn hóngsè mèilì (Xue Fu Men)(1971)
yīgè gāoguì de jiànkè hé yī zhǐ yībìzhīlì de gùshì de gùshì, tāmen fāxiàn zìjǐ yǔ xié’è de shēn hóngsè mèilì xiǎotōu hé bàotú duìkàng.

 

 

The Crimson Charm (Xue fu men) (1971)
The tale of a noble swordsman and a one-armed swordswoman who find themselves up against the evil Crimson Charm gang of thieves and thugs.