Tainted Soul เทรนเต็ด โซล (2022)

Tainted Soul

รักกาเกิดมาพร้อมกับความสามารถในการสื่อสารกับวิญญาณของคนตาย ความสามารถนี้ทรมานเขา เนื่องจากดูเหมือนว่าพวกเขามักจะช่วยชำระความแค้นหรือแก้ปัญหาของพวกเขา รักกามักจะช่วยตำรวจเปิดเผยผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมและตำแหน่งที่เหยื่อถูกฝัง ของรักกา ความสามารถทำให้เขาถูกเมินที่โรงเรียน Rakka ตัดสินใจย้ายไป Bogor เพื่ออาศัยอยู่กับ Ajat ลุงของเขาซึ่งมีความสามารถเช่นเดียวกัน Rakka ได้พบกับผีแสนสวยที่จำชื่อเธอไม่ได้ Rakka เริ่มผูกพันกับผีตัวนี้ที่ชื่อว่า Dini เพราะเธอเป็นคนเดียวที่เข้าใจรักกา Dini ลืมอดีตของเธอและไม่มีจุดหมาย รักการู้สึกสงสารกับสถานการณ์นี้ จึงตั้งใจช่วย Dini จำอดีตของเธอ ในขณะเดียวกันที่โรงเรียนใหม่ของเขา ความหวาดกลัวก็ปรากฏขึ้นจากร่างผีลึกลับที่ สวมหน้ากากเปื้อนเลือด เพื่อนของ Rakka บางคนหายตัวไป Rakka ใช้ความสามารถของเธอเพื่อค้นหาสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังความหวาดกลัวผีครั้งนี้

Rakka was born with the ability to communicate with the spirits of the dead. This ability tortures him, as they often appear to help settle their grudges or solve their problems. Rakka often helps police uncover murder suspects and where victims are buried. Rakka’s ability makes him ostracized at school. Rakka decides to move to Bogor to live with his uncle, Ajat, who also has the same ability. Rakka meets a beautiful ghost who can’t remember her name. Rakka begins to bond with this ghost named Dini because she is the only person who can understand Rakka. Dini forgets her past and has no purpose. Feeling pity for this situation, Rakka intends to help Dini remember her past. Meanwhile, at his new school, terror appears from a mysterious ghost figure who is seen wearing a bloody mask. Some of Rakka’s friends disappeared. Rakka uses her abilities to find out the reason behind this ghost terror.

拉卡天生具有与死者灵魂沟通的能力。 这种能力折磨着他,因为他们经常出现来帮助解决他们的恩怨或解决他们的问题。 拉卡经常帮助警方侦破谋杀嫌疑人和埋葬受害者的地方。 拉卡的能力使他在学校受到排斥。 拉卡决定搬到茂物与他的叔叔阿贾特住在一起,阿贾特也有同样的能力。 拉卡遇到了一个不记得自己名字的美丽鬼魂。 拉卡开始与这个名叫迪妮的鬼魂建立联系,因为她是唯一能理解拉卡的人。 迪妮忘记了自己的过去,没有任何目标。 拉卡对这种情况感到遗憾,打算帮助迪妮回忆起她的过去。 与此同时,在他的新学校,一个戴着血腥面具的神秘鬼魂出现了恐怖。 拉卡的一些朋友失踪了。 拉卡利用她的能力找出这种幽灵恐怖背后的原因。

Rakka được sinh ra với khả năng giao tiếp với linh hồn của người chết. Khả năng này hành hạ anh ta, vì họ thường xuất hiện để giúp giải quyết mối hận thù hoặc giải quyết vấn đề của họ. Rakka thường giúp cảnh sát tìm ra nghi phạm giết người và nơi chôn cất nạn nhân. Rakka quyết định chuyển đến Bogor để sống với chú của mình, Ajat, người cũng có khả năng tương tự. Rakka gặp một hồn ma xinh đẹp nhưng không thể nhớ tên của cô ấy. Rakka bắt đầu gắn bó với hồn ma tên Dini này. bởi vì cô ấy là người duy nhất có thể hiểu Rakka. Dini quên đi quá khứ của mình và không có mục đích. Cảm thấy thương hại cho tình huống này, Rakka có ý định giúp Dini nhớ lại quá khứ của mình. Trong khi đó, tại ngôi trường mới của anh, nỗi kinh hoàng xuất hiện từ một bóng ma bí ẩn. được nhìn thấy đeo một chiếc mặt nạ đẫm máu.Một số người bạn của Rakka đã biến mất.Rakka sử dụng khả năng của mình để tìm ra lý do đằng sau nỗi kinh hoàng ma quái này.

ラッカは、死者の霊と交信する能力を持って生まれました。死者の霊が恨みを晴らしたり、問題を解決したりすることがよくあるため、この能力は彼を苦しめます。ラッカは、警察が殺人容疑者や被害者の埋葬場所を明らかにするのによく役立ちます。その能力のせいで学校で仲間外れにされてしまうラッカは、同じ能力を持つ叔父のアジャットと一緒に暮らすためにボゴールに引っ越すことを決意するラッカは自分の名前を思い出せない美しい幽霊に出会うラッカはディニという名前の幽霊と絆を深め始めるラッカを理解できるのは彼女だけだからです。ディニは自分の過去を忘れ、目的がありません。この状況を哀れに思い、ラッカはディニに過去を思い出させようとします。一方、彼の新しい学校では、謎の幽霊の人物から恐怖が現れます。血まみれのマスクをかぶった姿が見られ、ラッカの友人の何人かが姿を消し、ラッカは自分の能力を使ってこの幽霊の恐怖の背後にある理由を突き止めます。