Swan Song สวานซอง (2021)

สวานซอง(2021)
ในอนาคตอันใกล้นี้ ชายป่วยระยะสุดท้ายได้สำรวจวิธีแก้ปัญหาที่ซับซ้อนทางอารมณ์ซึ่งบีบคั้นหัวใจเพื่อช่วยภรรยาและลูกชายของเขาจากความเศร้าโศกด้วยการจำลองตัวเองโดยที่พวกเขาไม่รู้

 

 

 

 

Swan Song  (2021)
In the near future, a terminally ill man explores a heart wrenching, emotionally complex solution to save his wife and son from grief by duplicating himself without them knowing.