วิมานวาดฝัน Sky Castle (2018)

วิมานวาดฝัน (2018)
ละครเสียดสีที่มองอย่างใกล้ชิดถึงความปรารถนาทางวัตถุของพ่อแม่ชนชั้นสูงในเกาหลีใต้ และวิธีที่พวกเขารักษาความสำเร็จของครอบครัวอย่างไร้ความปรานีโดยแลกกับการทำลายชีวิตผู้อื่น

 

 

 

 

스카이 캐슬 (2018)
대한민국 상류층 부모들의 물질적 욕망과 가족의 성공을 무자비하게 쟁취하기 위해 타인의 삶을 파멸시키는 과정을 면밀히 들여다보는 풍자 드라마.

 

 

 

Sky Castle (2018)
A satirical drama that closely looks at the materialistic desires of upper-class parents in South Korea and how they ruthlessly secure the successes of their families at the cost of destroying others’ lives.