Peking Opera Blues (Do ma daan) เผ็ด สวย ดุ ณ เปไก๋ (1986)

Peking Opera Blues (Do ma daan) เผ็ด สวย ดุ ณ เปไก๋ (1986)
ภาพยนตร์เรื่องนี้ตั้งขึ้นในจีนยุค 1920 ที่วุ่นวาย เมื่อเหล่าขุนศึกต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงอำนาจ ในขณะที่ขบวนการใต้ดินของซุนยัตเซ็นพยายามก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตย หนังเล่าเรื่องราวของหญิงสาว 3 คนและชายหนุ่ม 2 คนที่ต้องพลัดพรากจากกัน หญิงสาวคนหนึ่งคว้ากล่องอัญมณีระหว่างการปล้นเมื่อขุนศึกคนหนึ่งพาปักกิ่งไป ทหารที่หลบหนีเข้าร่วมกับเธอ แต่อัญมณีจบลงที่ Peking Opera ที่นี่เราได้พบกับลูกสาวของหัวหน้าคณะผู้ซึ่งใฝ่ฝันที่จะเป็นนักแสดง แต่ในโอเปร่าผู้ชายก็เล่นบทบาทของผู้หญิง ในไม่ช้าลูกสาวของขุนศึกผู้ปกครองในปัจจุบันและตัวแทนชายของประชาธิปไตยใต้ดินเข้ามาเกี่ยวข้อง

 

 

京剧蓝调(Do ma daan)(1986)
这部电影以混乱的 1920 年代中国为背景,当时军阀互相争夺权力,而孙中山的地下运动试图建立民主共和国。 影片讲述了三个年轻女子和两个年轻男子被抛到一起的故事。 当一名军阀占领北京时,一名年轻女子在抢劫过程中抓起一盒珠宝。 一名逃兵加入了她的行列,但珠宝最终却来到了京剧院。 在这里,我们遇到了梦想成为演员的剧团团长的女儿。 但即使是歌剧中的女性角色也由男性扮演。 很快,现任军阀的女儿和民主地下党的一名男性特工卷入其中。

 

 

 

 

Jīngjù lándiào (Do ma daan)(1986)
zhè bù diànyǐng yǐ hǔnluàn de 1920 niándài zhōngguó wèi bèijǐng, dāngshí jūnfá hùxiāng zhēngduó quánlì, ér sūnzhōngshān dì dìxià yùndòng shìtú jiànlì mínzhǔ gònghéguó. Yǐngpiàn jiǎngshùle sān gè niánqīng nǚzǐ hé liǎng gè niánqīng nánzǐ bèi pāo dào yīqǐ de gùshì. Dāng yī míng jūnfá zhànlǐng běijīng shí, yī míng niánqīng nǚzǐ zài qiǎngjié guòchéng zhōng zhuā qǐ yī hé zhūbǎo. Yī míng táobīng jiārùle tā de hángliè, dàn zhūbǎo zuìzhōng què lái dàole jīng jùyuàn. Zài zhèlǐ, wǒmen yù dàole mèngxiǎng chéngwéi yǎnyuán de jùtuán tuán zhǎng de nǚ’ér. Dàn jíshǐ shì gējù zhōng de nǚxìng juésè yě yóu nánxìng bànyǎn. Hěn kuài, xiànrèn jūnfá de nǚ’ér hé mínzhǔ dìxià dǎng de yī míng nánxìng tègōng juàn rù qízhōng.

 

 

Peking Opera Blues (Do ma daan)  (1986)
The movie is set in chaotic 1920’s China, when warlords fought each other for power while Sun Yat-Sen’s underground movement tried to establish a democratic republic. The movie tells the story of three young women and two young men who are thrown together. One young woman grabs a box of jewels during the looting when one warlord takes Peking. A deserting soldier joins her, but the jewels end up at the Peking Opera. Here we meet the daughter of the head of the troupe, who dreams of being an actress. But even female roles are played by men in the opera. Soon, the daughter of the currently ruling warlord and a male agent of the democratic underground are involved.