เกียรติยศนายตำรวจ Ordinary Greatness 2022 บรรยายไทย

๘๘๙๙เรื่องย่อ: เกียรติยศนายตำรวจ Ordinary Greatness 2022
ละครเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวของตำรวจความมั่นคงสาธารณะระดับรากหญ้าที่ต่อสู้กับอาชญากรรมและปกป้องความปลอดภัยของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ละครเรื่องนี้กล่าวถึงตำรวจหนุ่มสี่คนที่เพิ่งเข้าร่วมกองกำลังตำรวจ ในตอนแรกพวกเขามีจินตนาการที่หลากหลายเกี่ยวกับอาชีพตำรวจ เมื่อต้องเผชิญกับแรงกดดันจากงานครั้งใหญ่ ความขัดแย้งทางสังคมที่รุนแรง และความท้าทายใหม่ ๆ ที่สื่อในยุคนี้เข้ามาทำงานที่สถานีตำรวจ พวกเขาเคยประสบกับความสับสนและความคับข้องใจ และพวกเขาก็มีความคิดที่จะสับสน สงสัยในตัวเอง และถึงกับยอมแพ้ อย่างไรก็ตาม ภายใต้อิทธิพลของประเพณีอันรุ่งโรจน์ของตำรวจของประชาชน และคำสอนของตำรวจเฒ่า คนหนุ่มสาวได้ทนต่อการทดสอบและเติบโตอย่างรวดเร็ว ภารกิจและเกียรติยศของตำรวจยังได้รับความเข้าใจใหม่และกลายเป็นตำรวจของประชาชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

Ordinary Greatness 2022
The play mainly tells the story of grassroots public security police fighting crime and protecting the safety of one party. The play describes four young policemen who have just joined the police force. At the beginning, they had various imaginations about the profession of the police. When faced with huge work pressures, sharp social conflicts, and new challenges brought by the media age to police station work they have experienced confusion and frustration, and they have also had the idea of ​​being confused, doubting themselves and even giving up. However, under the influence of the glorious tradition of the people’s police, and the teachings of the old police, the young people have withstood the test and gained rapid growth. The police’s mission and honor have also gained a new understanding and become a qualified people’s police.

普通の偉大さ2022
この劇は主に、草の根の公安警察が犯罪と戦い、一方の党の安全を守るという物語です。この劇は、警察に加わったばかりの4人の若い警官について説明しています。当初、彼らは警察の職業についてさまざまな想像力を持っていました。巨大な仕事のプレッシャー、激しい社会的葛藤、そしてメディア時代が警察署の仕事にもたらした新たな挑戦に直面したとき、彼らは混乱と欲求不満を経験しました、そして彼らはまた混乱し、自分自身を疑ってそしてあきらめるという考えを持っていました。しかし、人民警察の輝かしい伝統と旧警察の教えの影響を受けて、若者たちは試練に耐え、急速な成長を遂げました。警察の使命と名誉もまた、新たな理解を得て、資格のある人民警察になりました。