My Country The New Age พลิกชาติท้าปฐพี (2019)

พลิกชาติท้าปฐพี  (2019)
เรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงปลายยุคโครยอถึงต้นยุคโชซอน เพื่อนสองคนเล็งดาบเข้าหากันเนื่องจากความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับ “ประเทศของฉัน”

 

我的祖國新紀元 (2019)
高麗末期至朝鮮初期。 兩個朋友因為對“我的國家”的看法不同而劍拔弩張。

 

My Country The New Age (2019)
Set during the end of the Goryeo period to the early Joseon period. Two friends aim their swords against one another due to differences in opinion about “my country.”