กระตุกรัก หัวใจไฟช็อต Miss Crow with Mr. Lizard 2021 บรรยายไทย

เรื่องย่อ : กระตุกรัก หัวใจไฟช็อต Miss Crow with Mr. Lizard 2021
กู้ชวนประสบอุบัติเหตุทางรถยนตร์ในปีที่กำลังจะเรียนจบมหาวิทยาลัย จึงทำให้หัวใจได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง โชคยังดีที่ทีมกู้ภัยช่วยไว้ทัน จึงทำให้รอดมาได้ ทว่าก็ไม่สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้เหมือนคนทั่ว ๆ ไป ไม่สามารถออกกำลังกายหนัก ๆ หรือ มีอารมณ์ที่แปรปรวนได้ จึงทำให้เขาเปลี่ยนจากคนที่เคยสดใส ร่าเริง ค่อย ๆ หมดพลังและความมั่นใจในตนเอง 10 ปีผ่านไป เขาได้พบกับเจียงเสี่ยวหนิง สาวน้อยที่สูญเสียพ่อแม่ตั้งแต่เด็ก ผ่านเรื่องราวร้อนหนาวมาอย่างโชกโชน แต่เธอก็สู้และร่าเริง มองโลกในแง่ดี พวเขาทั้งสองกลายมาเป็นเจ้านายกับลูกน้องกัน จุดเริ่มต้นเรื่องราวระหว่างพวกเขาจึงได้เริ่มต้นขึ้น

 

 

Miss Crow with Mr. Lizard 2021
Guchuan had a car accident in the year he was about to graduate from university. As a result, the heart was severely injured. Fortunately, the rescue team was able to help in time. therefore survive However, he can't do activities like normal people, can't exercise vigorously, or has mood swings. Thus making him change from a person who used to be bright and cheerful.Running out of strength and self-confidence, ten years later, he met Jiang Xiaoning. A girl who lost her parents as a child. through hot and cold stories But she was fighting and cheerful. optimistic They both became masters and subordinates. Thus began the story between them.

 

 

烏鴉小姐與蜥蜴先生 2021
谷川在大學即將畢業的那一年發生了一場車禍。結果,心臟受到了重創。幸運的是,救援隊能夠及時提供幫助。因此生存下來,但是,他不能像正常人那樣做活動,不能劇烈運動,或者有情緒波動。從而讓他一改往日開朗開朗的性格。十年後,在力量和自信的耗盡下,他遇到了江曉寧。一個從小失去父母的女孩。通過冷熱的故事,但她是戰鬥和快樂的。樂觀的他們都成為了主人和從屬。他們之間的故事就這樣開始了。