ขอโทษที ฉันไม่ใช่เลขาคุณแล้ว Master of My Own 2022 บรรยายไทย

เรื่องย่อ : ขอโทษที ฉันไม่ใช่เลขาคุณแล้ว Master of My Own 2022
หนิงเหมิงมีความฝันที่จะเป็นผู้อำนวยการด้านการลงทุนมาตลอด แต่หลังจากเรียนจบ อาชีพที่เธอได้ทำกลับต่างจากสิ่งที่เธอฝันลิบลับ เจ้านายของเธอ ลู่จี้หมิง เป็นประธานด้านการลงทุนที่มีความสามารถทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง เขาไม่คิดว่าหนิงเหมิงจะสามารถเป็นนักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้ วันหนึ่ง หนิงเหมิงตัดสินใจเลิกทำงานกับลู่จี้หมิง และสัญญากับเขาและตัวเธอเองว่าเธอจะประสบความสำเร็จให้จงได้ หนิงเหมิงไปสมัครงานหนึ่งและหลังจากอุปสรรคต่าง ๆ ในที่สุดเธอก็ได้เข้าไปทำงานที่อีเกิลแคปิตอลซึ่งการเลื่อนตำแหน่งของเธอได้เริ่มต้นขึ้น ในระหว่างนั้น ลู่จี้หมิงก็ให้ความสนใจหนิงเหมิงอย่างใกล้ชิด ในตอนแรกเขาไม่รู้ความสามารถของเธอ แต่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญ เขาจะยังคงสั่งสอนและช่วยเหลือเธอ ปรัชญาการลงทุนระยะยาวของลู่จี้หมิงทำให้หนิงเหมิงเข้าใจแจ่มแจ้ง และเธอยังเปลี่ยนทัศนคติของลู่จี้หมิงที่มีต่อโลก ทั้งสองมีอิทธิพลต่อกันและกันและทำงานร่วมกัน หลังจากผ่านจุดพลิกผันหลายต่อหลายครั้ง หนิงเหมิงก็ได้กลายเป็นนักลงทุนอิสระระดับชั้นนำ ส่วนลู่จี้หมิงก็ได้เติบโตขึ้นและมีความรับผิดชอบมากขึ้น และพวกเขาก็เชื่อว่าพวกเขาเป็นคู่แท้ของกันและกัน 

 
Master of My Own 2022
Ning Meng had always dreamed of becoming an investment director. but after graduating The career she had made was completely different from what she had dreamed of. Her boss, Lu Zhiming, is an investment chairman with strong business abilities. He did not think that Ning Meng would be able to become a qualified investor. One day, Ning Meng decided to stop working with Lu Zhiming. and promise him and yourself that you will succeed.Ning Meng applied for a job and after a series of obstacles, she finally got a job at Eagle Capital where her promotion had begun. in the meantime Lu Zhiming also paid close attention to Ning Meng. At first he didn't know her abilities. But at an important juncture He will continue to teach and help her. Lu Zhiming's long-term investment philosophy made Ning Meng clear.And she also changed Lu Zhiming's attitude towards the world. The two influence each other and work together. After passing through many turning points Ning Meng had become a leading independent investor. As for Lu Zhiming, he grew up and became more responsible. And they believed that they were each other's soul mates.

 

 

 

我自己的大师 2022
宁萌一直梦想成为一名投资总监。但毕业后她所从事的事业却与她梦寐以求的完全不同。她的老板卢志明是一位业务能力很强的投资董事长。他不认为宁萌能成为合格的投资人。一天,凝梦决定不再和陆志明合作。向他和自己保证,你一定会成功。 宁萌申请了一份工作,在经历了一系列的障碍之后,她终于在升职开始的鹰资本找到了一份工作。与此同时,陆志明也密切关注着凝梦。起初,他并不知道她的能力。但在重要的关头,他会继续教导和帮助她。陆志明长期的投资理念,让宁梦明白了。而她也改变了陆志明对世界的态度。两者相互影响,共同工作。在经历了许多转折之后,宁猛成为了领先的独立投资人。至于陆志明,他长大了,也变得更有责任感了。他们相信他们是彼此的灵魂伴侣。