สามคราวิวาห์รัก Marry Me 2020

เรื่องย่อ : สามคราวิวาห์รัก Marry Me 2020 
ชีวิตของคุณหนูร้านสุรา จวีมู่เอ๋อร์ (เซียวเยี่ยน) ต้องเปลี่ยนไป เมื่ออาจารย์ถูกสังหารและตัวของเธอเองยังถูกพิษจนสูญเสียการมองเห็น แม้กระนั้นจวีมู่เอ๋อร์ก็ไม่ละความพยายามที่จะคืนความยุติธรรมให้อาจารย์ นางมุ่งมั่นสืบหาเบาะแสโดยได้รับความช่วยเหลือจากหลงเยว่ (สิงเจาหลิน) คุณชายหน้าเลือดแห่งโรงเตี๊ยมจินหลง ที่แม้จะเป็นคู่กัดกันมาตลอดแต่หลงเยว่ก็ยอมทำตามอุบายและเข้าพิธีวิวาห์กับจวีมู่เอ๋อร์ ทั้งสองช่วยกันไขคดีแต่ยิ่งสืบไปก็ยิ่งพบอันตราย จวีมู่เอ๋อร์ไม่ต้องการให้สามีต้องลำบากจึงขอหย่า แต่แล้วก็มีเหตุให้ทั้งคู่ต้องกลับมาเข้าพิธีวิวาห์กันถึงสามครั้งสามครา สุดท้ายแล้วการวิวาห์ครั้งที่สามนี้จะเป็นบทสรุปที่แสนสุขของทั้งคู่ได้

 

 

 

Marry Me 2020
The life of the liquor store girl Ju Mu'er (Xiao Yan) had to change. When the teacher is killed and herself is poisoned until she loses her sight. Even so, Ju Mu'er did not give up on his efforts to restore justice to the teacher. She is determined to find clues with the help of Long Yue (Xing Zhao Lin), the bloody young lord of the Jinlong Tavern.Although they were always rivals, Long Yue agreed to the trick and got married to Ju Mu'er. The two work together to solve the case, but the more they investigate, the more danger they find. Ju Mu'er didn't want her husband to suffer and asked for a divorce. But then there was a reason for the couple to come back and get married three times. Ultimately, this third wedding will be a happy conclusion for both of them.

 

 

嫁給我 2020
酒舖女孩菊沐兒(蕭炎飾)的生活不得不改變。當老師被殺,她自己被毒死,直到她失去視力。即便如此,居沐兒也沒有放棄為師父討回公道的努力。她決心在金龍酒館的血腥少主龍躍(邢昭林飾)的幫助下尋找線索。儘管他們一直是競爭對手,但龍躍同意了這個伎倆,並嫁給了菊沐兒。兩人聯手破案,但越查越發現危險。居沐兒不想丈夫受苦,提出離婚。但後來這對夫婦回來並結婚三次是有原因的。最終,這第三次婚禮對他們倆來說都是一個幸福的結局。