Buffalo Soldiers พลนอกคอกแสบเลือดข้น (2001)

Buffalo Soldiers พลนอกคอกแสบเลือดข้น (2001)
วัฒนธรรมย่อยทางอาญาเกิดขึ้นในหมู่ทหารสหรัฐฯ ที่ประจำการอยู่ในเยอรมนีตะวันตกก่อนการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลิน

 

 

 

 

Buffalo Soldiers พลนอกคอกแสบเลือดข้น (2001)
A criminal subculture operates among U.S. soldiers stationed in West Germany just before the fall of the Berlin wall.