Bodyguard 2 บอดี้การ์ด2 (2023) บรรยายไทย

บอดี้การ์ด2 (2023) บรรยายไทย
“ผู้พิทักษ์ 2” บอกเล่าเรื่องราวของเกาเทียนผู้คุ้มกันระหว่างประเทศที่ไปช่วยเหลือทันทีหลังจากได้รับโทรศัพท์จากนายจ้างเก่าของเขา เมื่อไม่มีเบาะแสและไม่ได้รับความช่วยเหลือเกาเทียนจึงพบอดีตบรรพบุรุษของเขาและด้วยความช่วยเหลือของเขา เขาได้จัดตั้งทีมช่วยเหลือชั่วคราวขึ้น อย่างไรก็ตาม ภารกิจกู้ภัยเต็มไปด้วยความพลิกผัน ความสับสน และยากที่จะแยกแยะถูกผิด ใครคืออาชญากรคนสุดท้าย

 

保鏢 2 (2023)
《守護者2》講述了國際保鏢高天接到前雇主的電話後立即前去營救的故事。 沒有線索,也沒有任何幫助,高天在他的幫助下找到了先祖的過去。 他已經成立了一個臨時救援隊。 然而,救援任務一波三折,難辨是非。 誰是最後的罪犯

 

Bǎobiāo 2 (2023)
“shǒuhù zhě 2” jiǎngshùle guójì bǎobiāo gāo tiān jiē dào qián gùzhǔ de diànhuà hòu lìjí qián qù yíngjiù de gùshì. Méiyǒu xiànsuǒ, yě méiyǒu rènhé bāngzhù, gāo tiān zài tā de bāngzhù xià zhǎodàole xiānzǔ de guòqù. Tā yǐjīng chénglìle yīgè línshí jiùyuán duì. Rán’ér, jiùyuán rènwù yībōsānzhé, nán biàn shìfēi. Shuí shì zuìhòu de zuìfàn

 

Bodyguard 2  (2023)
“Guardian 2” tells the story of Gao Tian, an international bodyguard who immediately goes to the rescue after receiving a call from his former employer. With no clues and no help, Gao Tian found his ancestor’s past and with his help. He had set up a temporary rescue team. However, the rescue mission was full of twists and turns, and it was difficult to distinguish between right and wrong. Who is the last criminal