Baby Boom (1987)

Baby Boom (1987)
ชีวิตของซุปเปอร์ยัปปี้ เจ.ซี. ตกอยู่ในความสับสนอลหม่าน เมื่อเธอได้รับทารกจากญาติห่างๆ

 

 

 

 

 

Baby Boom (1987)
The life of super-yuppie J.C. is thrown into turmoil when she inherits a baby from a distant relative.