แมส เกิล Mask Girl 2023

แมส เกิล Mask Girl

พนักงานออฟฟิศที่ไม่มั่นใจในรูปร่างหน้าตาของเธอกลายเป็นคนสวมหน้ากากทางอินเตอร์เน็ตในตอนกลางคืน จนกระทั่งเหตุการณ์เลวร้ายมากมายเข้ามาครอบงำชีวิตของเธอ

An office worker who is insecure about her looks becomes a masked internet personality by night until a chain of ill-fated events overtakes her life.

一名对自己外表缺乏安全感的办公室职员到了晚上就变成了蒙面的网络名人,直到一连串不幸的事件占据了她的生活。

외모에 불안감을 느끼는 회사원은 밤이 되면 가면을 쓴 인터넷 인물이 되고, 이후 일련의 불운한 사건이 그녀의 삶을 덮친다.